logo
INSTALIRANJE, SERVIS I PRODAJA
HR-10310 Ivanić-Grad, Deželićeva 15, Tel/fax:01 2888-974

Freon je skupno ime za grupu plinova koja se koristi kao radni medij u rashladnoj i klima tehnici. Freoni su lakši od zraka i ispušteni u atmosferu dižu se do stratosfere, reagiraju sa ozonom i na taj način uništavaju zaštitni ozonski sloj.
Podijeljeni su tri osnovne grupe:

  • CFC(R12,..)- jako štetni
  •  HCFC(R22,..)-štetni
  •  HFC(R134a,..)-ekološki prihvatljivi

Distribucija CFC(R12) je ukinuta 2006.g.
Distribucija HCFC(R22) se ukida 2030.g.

OZONSKI SLOJ

Ozonska-rupa_mOzon je bezbojan plin jakog mirisa, a molekula mu se sastoji od tri atoma kisika. U zemljinoj je atmosferi smješten uglavnom (90%) u stratosferi na visini od 20 do 50 km iznad površine Zemlje te nas štiti od štetnog ultraljubičastog zračenja. Smanjenje koncentracije ozona uzrokuje  povećanje kožnih bolesti, smanjenje imuniteta te remećenje ravnoteže flore i faune. Prosječna koncentracija ozona kreće se u granicama 250-300 DU (Dubsonova jedinica), a ozonskom rupom se smatra polje sa manje od 220 DU. Najniža koncentracija od 88 DU izmjerena je iznad Antartika.

Na smanjenje koncentracije ozona odnosno na njegovu razgradnju pogubno utječu freoni koji se po statističkim podacima najviše koriste upravo u rashladnoj i klima tehnici.

O UREDBI O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

DocumentVlada Republike Hrvatske je  na sjednici održanoj 30. rujna 2005. godine donijela Uredbu o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Odredbama Uredbe ograničavaju se proizvodnja, potrošnja, uvoz i izvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj te proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski omotač ili su pak proizvedeni od tih tvar. Zabranjuje se ispuštanje u zrak tvari koje oštećuju ozonski sloj prilikom održavanja, popravka te isključivanja iz oporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Servisiranje i isključivanje iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe koje imaju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.